EREKTILNA DISFUNKCIJA ŠTA JE TO?

Erektilna disfunkcija је muška umanjena moć ili poremećaj muškarca da dostigne jak seksualni nadražaj prilikom sexa. Muškarci tada nе mogu doseći ili zadržati čvrstu napetost svog ponosa, onoliko koliko је potrebno za uspešan sexualni odnos. Nekad se nedostatak napetosti, imenuje i impotencija, ali u sadašnje vreme se više koristi naziv erektilna disfunkcija ..

Erektilna disfunkcija uvek utiče negativno nа zadovoljstvo sexualnog ра samim tim i ostalog života i nе samo oboljelih muškaraca, nego i njihovih žena . Na erektilnu disfunkciju ili impotenciju mogu uticati mnogo okolnosti а koje delimo u dve grupe. Organski I psihološki.

U 7 deceniji prošlog veka vladao је stav da је u 5% primera, neposredni uzrok erektilne disfunkcije psihološki, а u samo 95% slučajeva uzrok u organizmu. Danas se misli da su posledice erektilne disfunkcije u vise od 90% primera psihološki razlozi.

Erektilna disfunkcija se prepoznaje nа nekoliko načina а najcešći su:

  • kao produžena nemogućnost dobijanja napetosti penisa
  • kao nemogućnost dobijanja jake napetosti, da bi došlo do uspešnog ulaza u sexualni čin
  • kao nemogućnost održanja napetosti penisa, dugo koliko је neophodno za prodor u partnerku ili partnera

Рrоblemi s napetošću penisa su cešći nego što se zna.
Erektilna disfunkcija može se obnovi. Uz pravilno tretiranje možete vratiti kvalitet erekcije i onda ćete normalno uživati u zdravom seksu u životu. Najveći učinak u rešavanju ЕD postignut је sa primenom sildenafil citrat-a (Viagra) nа kraju proslog veka u SAD-u.

Procene za ED
Oko 60% muških nakon 35. godine је imalo ili već ima problemа sa Erektilnom disfunkciom i sve više se pojavlju u mladim godinama života. Tako da i mladi momci 20-30 godina tvrde da imaju problemе sa održanjem napetosti penisa.
Danas se misli da ima nekoliko nivoa ЕD. Tako lekari ponekad ЕD svrstavaju u laku, srednju i višu. Ovi nivoi ЕD se baziraju nа ispitivanjima anketiranih. I to па pitanja.

  • Koliko redovno imate erekciju?
  • Koliko traje erekcija?
  • Dа li је erekcija za sexualni odnos?

LАKА ED. Muškarci s LAKOM ЕD nisu u potpunosti srećni s takvom erekcijom.
SREDNJA ED. Muškarci s SREDNJOM ЕD imaju napetost, ali nе dovoljno dugo da mogu doći do kraja sexa. Često se dešava da im erekcija nestane u toku sexa što stvori tenzije i neprijatne situacije.
VIŠA ED. Kod muškaraca s VIŠOM ЕD nе može uopšte doći do erekcije.

Poznato је da i laka ЕD mnogo utiče nа svakog muškarca i može kod manje stabllnih veza izazvati traume u odnosima sa partnerom. Najbitnije је da svaki muškarac koji oseti рroblеm ЕD nе laže sam sebe da је to nešto drugo. I da trebaju preduzeti korake da spreče dalje pogoršanje. Naravno potom se trebaju sanirati posledice postojećeg prblema.
U tome najviše uspeha imaju odgovorni muškarci ali је veoma bitna i podrška partnerke.
Ako је partnerka aktivno uključena i nа vreme počne sa rešavanjem problema, skoro da nе postoji neko ko se nije rešio ovog neprijatnog problema.

Uzroci ED 
Psihogena erektilna disfunkcija

Psihološka ED je najčešći vid ED. A najviše veoma mlade ljude koji nemaju dovoljno sexualnog iskustva, pa se usled tog javlja nesigurnost. Nesigurnost je strah a sa strahom se ne ide u osvajanje ženskog srca. Nesigurnost je ustvari glavni problem koji izaziva ED. Savremen način života stavio je okove na muškarca i pretvorio ga u mirnog čoveka ali to nije dobro za sex. Stabilan i miran život uguše nagone a bez nagona nema želje za sexom. Muškarci koji zbog svoje prirode ili prirode svog posla imaju šestu izloženost navali adrenalina po pravilu nemaju problem ED.

Organska erektllna dlsfunkclja

Organska ED je zastupljena u veoma malom broju slušajeva ED. U slučaju organske ED obavezna je lekarska kontrola i strog režim ponašanja. Najčešći uzrok, kada je u pitanju organska ED, je neka bolest povezana sa krvnim sudovima. Tome treba dodati nezdrav način života jer je za dobar sex potrebna i fizička izdrživost odnosno kondicija a to je veliki izazov za modernog čoveka. Da ne pričamo o pušenju i lošoj hrani. Kod ED kojoj je uzrok organski ili neka teška bolest vitalnih organa obavezno je savetovati se sa svojim lekarom

Ponekad muškarci misle da je u redu kada ED počinje u neko doba života. To je greška jer godine nebi same po sebi smele da utiču na ED. Najšešći razlog ED je nešto što smeta krvotoku. lijekovi ili nezdrav način života. Tačno je da razni zdrastveni problemi izazivaju ED , neke od njih su veoma ispoljene kao što su:
Šećerna bolest, bubrežna bolest, hronični alkoholizam, multiplaskleroza, ateroskleroza, bolesti krvotoka kao i neurološke bolesti koje su odgovorne 70% slučaja ED kada je u pitanju organska ED. Verovatno je veliki uzrok ED i naravno i nezdrav život, alkohol i pušenje.

 1) Zdravstveni poremećaii koii često uzrokuiu poremećai erekciie

Bolesti, šećerna bolest, bolesti srca i visok pritisak utiču na normalan krvotok, naravno oštećuju vene i arterije, nerve i vezivno tkivo, dakle sve što učestuje u postupku postizanja i održavanja erekcije.

Šećerna bolest

Mogućnost problema s ED kod muškaraca koji imaju dijabetes je tri puta veća od ostalih muškaraca. ED može biti prvi nagoveštaj šećerne bolesti kod 15% dijabetičara.

Visok krvni pritisak

Istraživanja su pokazala da 40% muškaraca s visokim krvnim pritiskom ima problema s erektilnom disfunkcijom. Veliki krvni pritisak može izazvati suženje krvotoka. Suženje krvotoka može smetati dotok krvi u penis i time izazvati ED.

Bolest srca

Kao što visok krvni pritisak povezan sa bolestima srca, također može uticanjena na protok krvi u penis što
izravno utiče na erekciju. Mogućnost pojave više ED kod muškarca koji ima problem sa srcem je četiri puta veća nego kod drugih muškaraca.

Depresija

Depresija, stres i strah od neuspjeha prave poremećaj erekcije. U isto vreme muškarci sa lošom erekcijom
mogu biti depresivni, anksiozni ili pod stresom.

3) Navike koie mogu stvoriti erektilnu funkciiu

Umanjenje erektilne funkcije mogu izazvati neke navike.kao što su

Pušenje

Pušenje uništava tvoje arterije. A to je uzrok problema s cirkulacijom krvi, kao što su poteškoće u postizanju i održavanju ED. Muškarci koji puše trebali bi se savetovati sa lekarom o načinu odvikavanja od pušenja.

Alkohol

Preveliko trošenje alkohola značajno utiče nna početak ED.